Valikko Valikko
Sulje

Etsi kohdenumeron perusteella

Tietosuojaseloste

Tämä seloste on Habita International Estates Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Habita International Estates Oy
Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki, Suomi

Rekisteriä ylläpitävät myös Habita International Estates:n kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Thomas Olin sähköposti:
thomas.olin@habita.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Asiakkaalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyn osalta myös välitystoimeksiannon vastapuolta ja Habita-konsernille tietojaan muuten antanutta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan perustiedot
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, äidinkieli.

Asiointitiedot
Asiointitiedot ja asiakastiedot jotka ovat syntyneet kun asiakas antaa toimeksiannon Habita International Estates Oy:lle tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun yhtiön tai konsernin hoitamaan toimeksiantoon taikka muutoin nimenomaisesti luovuttaa perustietoja yhtiölle esimerkiksi osana yhtiön järjestämiä kampanjoita.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan asiointitiedot Habita-konsernin kanssa, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Tietolähteet ja käsittelyn oikeusperusta

Tietolähteitä ovat asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, asiakkaan asiointitiedot Habita-konsernin kanssa, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

Tietoja kerätään ja käsitellään seuraavin perustein.

Sopimussuhde tai sen valmistelu
Tietojen käsittely on tarpeen asiakkaalle tarjottavien palveluiden toteuttamiseksi

Suostumus
Esimerkiksi suoramarkkinointi vaatii asiakkaan suostumuksen.

Lakisääteinen velvoite
Esimerkiksi verotukseen tai rahanpesun torjuntaan liittyvät velvoitteet.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeudet
Tietoja luovutetaan asiakassuhteen muille osapuolille. Tietoja luovutetaan Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurantapalveluun. Seurantapalvelun tiedot eivät ole julkisia.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Habita vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti ja toimittaa joko kopion asiakkaaseen liittyvistä tiedoista tai tiedon siitä, että asiakkaasta ei ole sillä hetkellä tallennettuna tietoja

Rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen maksu asiakkaan pyytämistä lisäjäljennöksistä.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevia tietoja poistettavaksi rekisteristä. Pyyntö on osoitettava yllä mainitulle Rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja käsitellään asiakassuhteen keston ajan ja viisi vuotta sopimussuhteen päättymisen tai kaupan tekemisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan tai poistetaan

Markkinointiyhteydenottoja varten annettuja tietoja säilytetään 12 kuukautta viimeisestä yhteydenotosta. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan tai poistetaan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Habitan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden palvelun edellä mainitun tarkoituksen toteuttamisen näin vaatiessa tai perintään liittyvissä asioissa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen teknisen käsittelyn toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto on suojattu asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli asiakas katsoo, että Habita Group ei noudata tietosuojalainsäädäntöä, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Lisätietoja on tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla.

https://tietosuoja.fi/