sq Kërko
Menu

Kërko sipas numrit të referencës

Njoftimi ligjor dhe politika e privatësisë

Kushtet e përdorimit

Duke përdorur faqen e internetit të habita.com, përdoruesi konsiderohet se i pranon kushtet e mëposhtme të përdorimit.

Të drejtat e pronës intelektuale

E gjithë përmbajtja e faqes së internetit të Habita-s, përfshi por duke u mos kufizuar në tekstin, emrat, markat dhe shenjat e tjera dalluese, imazhet, figurat, skicat, ikonat e emblemave, regjistrimet dhe softueri, janë prona të Habita-it dhe kompanive, të licencuarve dhe partnerëve të saj. Gjithë të drejtat e pashprehura të paraqitura këtu janë të rezervuara. Kopjimi, transferimi, modifikimi, ruajtja, botimi dhe shpërndarja e përmbajtjes së faqes së internetit të Habita-s ose pjesëve të saj është e ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim të Habita-s.

Mospranim

Faqja e internetit të Habita-s dhe përmbajtja e saj ofrohen mbi bazat “siç” janë, megjithatë faqja e internetit dhe përmbajtja e saj janë hartuar duke përdorur kujdes profesional. Habita nuk jep asnjë përfaqësim ose garanci të shprehur ose të nënkuptuar në lidhje me informacionin e përfshirë në faqen e internetit të Habita-s, përfshi çdo përfaqësim ose garanci për saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë e informacionit. Asgjë që është përfshirë në faqen e internetit të Habita-s nuk mund të konsiderohet si një ofertë ose angazhim ligjor i Habita-s.

HABITA NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS NË ASNJË RAST PËR ASNJË HUMBJE OSE DËMTIM TË ASNJË NATYRE, PËRFSHI, PA KUFIZIME, DËMTIMIN E DREJTPËRDREJTË DHE SI PASOJË, SI PËR SHEMBULL HUMBJA E BURIMIT TË TË ARDHURAVE, HUMBJA E TË ARDHURAVE, HUMBJA E FITIMIT, NDËRPRERJA E FITIMIT OSE HUMBJA E TË DHËNAVE, QË RRJEDHIN NGA PËRDORIMI I KËSAJ FAQEJE TË INTERNETIT OSE PËRMBAJTJES SË SAJ OSE NDËRPRERJES OSE MOSDISPONUESHMËRISË SË SAJ. HABITA NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS AS EDHE PËR ASNJË HUMBJE OSE DËMTIM TË SHKAKTUAR PËR SHKAK TË DFEKTEVE, NDËRPRERJEVE OSE MOSDISPONUESHMËRISË SË SISTEMEVE TË TË DHËANVE OSE KOMUNIKIMEVE TË TË DHËANVE OSE DËMET E SHKAKTUARA PËR SHKAK TË MALUEREVE OSE VIRUSEVE.

Alternative dispute resolution (ADR) of consumer disputes

The customer being a consumer may have right to use of an ADR entity or entities under the EC directive on ADR for consumer disputes (2009/22/EC). ADR entity having its jurisdiction in Finland is Kuluttajariitalautakunta (website: http://www.kuluttajariita.fi/).

In addition consumers may have right for online dispute resolution under EU Regulation No 524/2013 on online dispute resolution for consumer disputes. See information on online dispute resolution entities and procedures on EU ODR portal (http://ec.europa.eu/odr).

Informacioni personal

Habita zbaton legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Ju mund të kërkoni që informacioni juaj personal i grumbulluar nga Habita të hiqet ose ndreqet në çdo kohë. Për më shumë informacion ju lutemi shikoni Përshkrimin tonë të Skedarit të të Dhënave Personale.

Description of Personal Data

Ligji në fuqi

Këto kushte të përdorimit do të rregullohen nga ligjet e Finlandës.

Responsible Person and contact information

This information shall be held and responsible for editorial content is:

Habita International Estates Oy
Person: Jari Gardziella
Pakilantie 46-48, FI-00660 Helsinki

Official contact information of Habita:

Habita International Estates Oy
Pakilantie 46-48, FI-00660 Helsinki
Tel: +358 50 420 0000
Email: jari.gardziella@habita.com
Website: www.habita.com

Telefono +355 68404 2141 per informacione te metejshme ne shitjen e shtepise suaj ose per nje vleresim falas te prones suaj .

Kthehu në krye