sq Kërko
Menyja

Kërko sipas numrit të referencës

Njoftimi ligjor dhe politika e privatësisë

Kushtet e përdorimit

Duke përdorur faqen e internetit të habita.com, përdoruesi konsiderohet se i pranon kushtet e mëposhtme të përdorimit.

Të drejtat e pronës intelektuale

E gjithë përmbajtja e faqes së internetit të Habita-s, përfshi por duke u mos kufizuar në tekstin, emrat, markat dhe shenjat e tjera dalluese, imazhet, figurat, skicat, ikonat e emblemave, regjistrimet dhe softueri, janë prona të Habita-it dhe kompanive, të licencuarve dhe partnerëve të saj. Gjithë të drejtat e pashprehura të paraqitura këtu janë të rezervuara. Kopjimi, transferimi, modifikimi, ruajtja, botimi dhe shpërndarja e përmbajtjes së faqes së internetit të Habita-s ose pjesëve të saj është e ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim të Habita-s.

Mospranim

Faqja e internetit të Habita-s dhe përmbajtja e saj ofrohen mbi bazat “siç” janë, megjithatë faqja e internetit dhe përmbajtja e saj janë hartuar duke përdorur kujdes profesional. Habita nuk jep asnjë përfaqësim ose garanci të shprehur ose të nënkuptuar në lidhje me informacionin e përfshirë në faqen e internetit të Habita-s, përfshi çdo përfaqësim ose garanci për saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë e informacionit. Asgjë që është përfshirë në faqen e internetit të Habita-s nuk mund të konsiderohet si një ofertë ose angazhim ligjor i Habita-s.

HABITA NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS NË ASNJË RAST PËR ASNJË HUMBJE OSE DËMTIM TË ASNJË NATYRE, PËRFSHI, PA KUFIZIME, DËMTIMIN E DREJTPËRDREJTË DHE SI PASOJË, SI PËR SHEMBULL HUMBJA E BURIMIT TË TË ARDHURAVE, HUMBJA E TË ARDHURAVE, HUMBJA E FITIMIT, NDËRPRERJA E FITIMIT OSE HUMBJA E TË DHËNAVE, QË RRJEDHIN NGA PËRDORIMI I KËSAJ FAQEJE TË INTERNETIT OSE PËRMBAJTJES SË SAJ OSE NDËRPRERJES OSE MOSDISPONUESHMËRISË SË SAJ. HABITA NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS AS EDHE PËR ASNJË HUMBJE OSE DËMTIM TË SHKAKTUAR PËR SHKAK TË DFEKTEVE, NDËRPRERJEVE OSE MOSDISPONUESHMËRISË SË SISTEMEVE TË TË DHËANVE OSE KOMUNIKIMEVE TË TË DHËANVE OSE DËMET E SHKAKTUARA PËR SHKAK TË MALUEREVE OSE VIRUSEVE.

Zgjidhja Alternative e Mosmarrëveshjeve (ADR) e mosmarrëveshjeve të konsumatorëve

Klienti duke qenë një konsumator mund të ketë të drejtën e përdorimit të një entiteti apo organizmi të ADR sipas Direktivës së KE-së mbi ADR për mosmarrëveshjet e klientëve (2009/22 / EC). ADR që ka juridiksion në Finlandë është Kuluttajariitalautakunta (faqja e internetit: http://www.kuluttajariita.fi/).

Përveç kësaj, klientët mund të kenë të drejtën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet sipas Rregullores së BE-së Nr. 524/2013 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet për mosmarrëveshjet e klientët. Shihni informacionin mbi entitetet dhe procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet në portalin ODR të BE-së (http://ec.europa.eu/odr).

Informacioni personal

Habita zbaton legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Ju mund të kërkoni që informacioni juaj personal i grumbulluar nga Habita të hiqet ose ndreqet në çdo kohë. Për më shumë informacion ju lutemi shikoni Përshkrimin tonë të Skedarit të të Dhënave Personale.

Përshkrimi i të Dhënave Personale

Ligji në fuqi

Këto kushte të përdorimit do të rregullohen nga ligjet e Finlandës.

Personi Përgjegjës dhe informacionet e kontaktit

Ky informacion do të mbahet dhe përgjegjës për përmbajtjen editoriale është:

Habita International Estates Oy
Personi: Jari Gardziella
Pakilantie 46-48, FI-00660 Helsinki

Informatat zyrtare të kontaktit të Habita:

Habita International Estates Oy
Pakilantie 46-48, FI-00660 Helsinki
Tel: +358 50 420 0000
Emaili: jari.gardziella@habita.com
Faqja e internetit: www.habita.com

Telefono +355 68404 2141 per informacione te metejshme ne shitjen e shtepise suaj ose per nje vleresim falas te prones suaj .

Kthehu në krye