en Search
Menu

Search by reference number

Habita Rzeszów

International Real Estate Agency

Habita is an international real estate agency founded in 1989 in Finland. Habita has offices in many countries around the world, including Estonia, Germany and Russia. In Poland, you will find us in cities such as: Rzeszów, Warsaw and Kołobrzeg. We will help you buy, sell and rent your property. As a real estate agency, we also have many years of experience in selling businesses!

Contact information

Lewakowskiego12

35-211 Rzeszów

Puh. +48 722 444 830 *
moc.atibah@wozsezr

Janusz Nosek, Habita Rzeszów
Business ID: 7941630346

Representatives

Janusz Nosek
English Russian Polish Ukranian

Janusz Nosek

Managing Director

Habita Licensed Real Estate Agent

+48 722 444 830

WhatsApp
Show more
Paulina Musiał
English Russian Turkish Polish

Paulina Musiał

Sales Director

+48 509 770 599

WhatsApp
Show more
Żaneta Pereira
English Polish

Żaneta Pereira

Real Estate Agent

+48 602 734 201

WhatsApp
Show more

News and events

Nov 13, 2020

Domy zeroenetyczne coraz bardziej pożądane przez Polaków/ Zeroenetic houses are more and more desired by Poles

Dom zeroenergetyczny, czyli w tym przypadku dom praktycznie bez kosztów za prąd, ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację. Energia elektryczna generowana przez instalacje w bilansie rocznym wystarcza w 1...00% na potrzeby domu. Brak emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń Pełna bezobsługowość – temperatura w domu, ciepła woda użytkowa czy optymalne zarządzaniem energią można pozostawić wcześniej ustalonemu schematowi lub kontrolować poprzez intuicyjną aplikację na smartfonie, Mniejsza powierzchnia wykorzystania kotłowni niż przy kotłach na paliwa stałe Niezależność od wzrostów cen surowców (prądu, gazu, węgla i innych paliw kopalnych) Walory zdrowotne: czyste powietrze i optymalna wilgotność w domu Dom nowoczesny o wyższej wartości rynkowej teraz i w dłuższej perspektywie, o tym właśnie marzą Polacy. __________________________________________________________________ Zero-energy house, i.e. in this case a house with practically no costs for electricity, heating, hot water, air conditioning. Electricity generated by the installations in the annual balance is sufficient in 100% for the needs of the house. No CO2 emissions or other pollutants Fully maintenance-free - the temperature at home, domestic hot water or optimal energy management can be left to a predetermined scheme or controlled through an intuitive smartphone application, Less use of the boiler room than with solid fuel boilers Independence from rising commodity prices (electricity, gas, coal and other fossil fuels) Health benefits: clean air and optimal humidity in the house A modern house with a higher market value now and in the long term, this is what Poles dream about.

Show more

Nov 13, 2020

Koszt utrzymania mieszkania w Polsce / The cost of maintaining an apartment in Poland

Utrzymanie mieszkań drożeje najszybciej Na utrzymanie i prowadzenie domu 3-os. rodzina wydaje średnio 967 złotych. To o 55 złotych więcej niż przed rokiem. Wywóz śmieci drożeje najszybciej w Europie.... Wyraźnie wyższe są też rachunki za energię elektryczną – wynika z danych GUS. Mieszkania, a raczej ich utrzymanie, to źródło najszybciej rosnących cen składających się na inflację w Polsce – wynika z najnowszej publikacji GUS. Na ten cel wydawaliśmy w październiku o 7,5% więcej niż przed rokiem. Jest to wzrost ponad dwa razy szybszy niż ogólny poziom inflacji oszacowany przez GUS w tym samym okresie na 3,1%. Wolniej niż utrzymanie mieszkania drożeją nawet dobra i usługi zgrupowane w takich kategoriach jak zdrowie (5,1%), edukacja (5,8%) czy restauracje i hotele (5,1%). A co to wszystko oznacza w praktyce? A no to, że statystyczna trzyosobowa rodzina wydała w październiku 967 zł na takie rzeczy jak utrzymanie, ogrzewanie czy wyposażenie mieszkania – wynika z szacunków. To o 55 złotych więcej niż rok temu. Polskie śmieci drożeją najszybciej w Europie Na te podwyżki kosztu utrzymania i prowadzenia domu składa się wiele elementów. Dane GUS pokazują, że w ciągu ostatniego roku właściwie taniał tylko gaz (o ponad 4%). Z drugiej strony najmniejsze podwyżki urząd zanotował w przypadku środków czystości, mebli, dekoracji, oświetlenia i AGD. Poważniejsze podwyżki (ponad 4-proc.) zobaczyliśmy za to w przypadku rachunków za wodę, kanalizację. Podobnie rosły też stawki czynszu, przy czym tu przede wszystkim chodzi o stawki stosowane przez gminy. Mocno, bo o prawie 8% zdrożały usługi związane z prowadzeniem domu (np. usługi złotych rączek czy sprzątaczek), a rachunki za prąd poszły do góry prawie o 12%. W tym wszystkim najbardziej szokujące jest to co się dzieje z opłatami za wywóz śmieci. Te w ciągu roku poszły do góry o ponad połowę, a po zapowiedziach niektórych włodarzy miast już wiemy, że to nie koniec podwyżek. Jest to o tyle szokujące, że rodzime wzrosty opłat z wywóz śmieci są najwyższe w Europie – sugerują dane Eurostatu. _____________________________________________________________________ Housing maintenance costs the fastest For the maintenance and running of a 3-person house the family spends on average PLN 967. It's about 55 zlotys more than a year ago. Waste collection is the fastest in Europe. They are also clearly higher electricity bills - according to GUS data. Housing, or rather its maintenance, is the source of the fastest-growing prices contributing to inflation in Poland - according to the latest publication of the Central Statistical Office. We spent 7.5% more for this purpose in October than a year ago. This is an increase over two times faster than the overall inflation rate estimated by GUS in the same period at 3.1%. Even goods and services become more expensive than housing maintenance grouped in such categories as health (5.1%), education (5.8%) and restaurants and hotels (5.1%). What does all this mean in practice? Well, the fact that a statistical family of three spent in October 967 PLN for things such as maintenance, heating or furnishing the apartment - it follows from estimates. This is 55 zlotys more than a year ago. Polish rubbish is becoming more expensive in Europe There are many elements to these increases in the cost of maintaining and running a home. GUS data show that during the last year only gas actually cheaper (by over 4%). On the other hand The office recorded the smallest increases in the case of cleaning products, furniture, decorations and lighting and household appliances. We saw more serious increases (over 4%) in the case of water bills, sewerage. Rental rates also rose in a similar way, mainly in terms of rates used by municipalities. The prices of services related to running a house (eg. services of handymen or cleaners), and electricity bills went up by almost 12%. The most shocking thing about all of this is what happens to the garbage collection fees. These over the course years went up by more than half, and after the announcements of some city authorities we already know that it is not the end of increases. This is shocking because domestic increases in fees for garbage collection are the highest in Europe - Eurostat data suggest.

Show more

Nov 13, 2020

Korzystne warunki kredytowe podczas drugiej fali Pandemii w Polsce/ Favorable credit conditions during the second wave of the Pandemic in Poland

Brak cięć – tak można opisać to co dzieje się na rynku kredytów mieszkaniowych. W odróżnieniu od wiosny nie doszło do podwyżek wymaganego wkładu własnego, ani marż. Może więc banki wierzą, że problemy... są tylko przejściowe, a na czymś zarabiać trzeba. W odróżnieniu od sytuacji z wiosny, banki nie sygnalizują dziś zakręcania kurków z kredytami mieszkaniowymi. Większość ankietowanych sugeruje utrzymanie kryteriów na niezmienionym poziomie lub nawet ułatwienia w dostępie do kredytów. Już niebawem dane na temat sprzedaży nowych długów pokażą jak przedstawiać się to będzie w praktyce. Zdolność kredytowa modelowej rodziny najwyższa w historii Póki co mamy zapewnienia, że banki skłonne są sporo pożyczyć. Co miesiąc badamy na tę okoliczność oferty, które banki przedstawiłyby 3-osobowej rodzinie, w której oboje rodzice pracują i przynoszą do domy po średniej krajowej. Zakładamy wariant niemal idealny – rodzice mają umowy o pracę, nie mają innych zobowiązań, ale zdążyli już wykazać, że kredyty spłacają sumiennie. Przyjmujemy ponadto, że chcą zadłużyć się na 30 lat, posiadają 20-proc. wkład własny, a nawet skłonni są związać się z bankiem poprzez zakup dodatkowych produktów, o ile będzie się to im bezwzględnie opłacało. Efekt? Banki w listopadzie chciałyby takiej rodzinie pożyczyć przeciętnie 742 tys. złotych. Jest to mediana, a więc połowa banków skłonna by była pożyczyć mniej (np. PKO, Alior i Citi), a połowa więcej (np. ING, BOŚ, BNP Paribas). Najnowszy wynik jest aż o 90 tysięcy złotych wyższy niż przed rokiem. Zawdzięczamy to przede wszystkim najniższemu oprocentowaniu kredytów w historii (cięcia stóp procentowych RPP) oraz temu, że w ciągu roku pensja modelowej rodziny wzrosła prawie o 5% (dane GUS). Jako ciekawostkę warto dodać, że przy wynagrodzeniu o 20% niższym mediana zdolności kredytowej naszej rodziny byłaby znacznie niższa, choć i tak wyniosłaby ponad 520 tysięcy złotych. Wkład własny i marże niemal bez zmian Z naszego badania wynika, że w ostatnim miesiącu nie doszło też do poważniejszych podwyżek ceny kredytu - oprocentowania czy prowizji. Jeśli chodzi o wymagania dotyczące wkładu własnego, to tu także oferta pozostała stabilna. Mając w kieszeni 10% ceny mieszkania możemy myśleć o kredycie w Aliorze, mBanku, Santanderze, Millennium czy Credit Agricole. W tych ofertach natkniemy się jednak nierzadko na ograniczenia np. są one kierowane do dotychczasowych klientów banku, osób o ponadprzeciętnych dochodach czy takich, które chcą kupić relatywnie łatwo zbywalną nieruchomość – np. małe, tanie mieszkanie w dużym mieście. Takie nieruchomości są z punktu widzenia banku lepszym zabezpieczeniem hipotecznego długu. Na wyróżnienie zasługuje też Pekao akceptujący 15% wkładu własnego od osób z ponadprzeciętnymi dochodami. __________________________________________________________________________ No cuts - this is how you can describe what is happening on the housing loan market. Contrary to the spring, the required own contribution and margins were not increased. So maybe the banks believe that the problems are only temporary, and that you need to earn money on something. Contrary to the situation in spring, banks are not signaling closing taps with housing loans today. Most of the respondents suggest keeping the criteria unchanged or even facilitating access to loans. Soon, data on the sale of new debts will show how it will be presented in practice. The creditworthiness of the model family is the highest in history For now, we have assurances that banks are willing to borrow a lot. Every month, we examine the offers that banks would present to a family of 3, in which both parents work and bring home at the national average. We assume an almost perfect variant - parents have employment contracts, have no other obligations, but have already demonstrated that they pay off the loans diligently. We also assume that they want to go into debt for 30 years, they have 20 percent. own contribution, and are even willing to tie up with the bank by purchasing additional products, if it will be absolutely profitable for them. Effect? Banks in November would like to lend such a family an average of 742 thousand. zlotys. It is a median, so half of the banks would be willing to borrow less (eg PKO, Alior and Citi), and half more (eg ING, BOŚ, BNP Paribas). The latest result is as much as PLN 90,000 higher than last year. We owe it mainly to the lowest interest rate on loans in history (cuts in MPC interest rates) and the fact that during the year the salary of the model family increased by almost 5% (data from the Central Statistical Office). As a curiosity, it is worth adding that with a salary 20% lower, the median creditworthiness of our family would be much lower, although it would still be over PLN 520,000. Own contribution and margins almost unchanged Our research shows that in the last month there have been no major increases in the loan price - interest or commission. As for the requirements for own contribution, the offer also remained stable here. With 10% of the price of an apartment in your pocket, you can think of a loan from Alior, mBank, Santander, Millennium or Credit Agricole. In these offers, however, we often come across limitations, e.g. they are directed to the bank's existing customers, people with above-average income or those who want to buy a relatively easily marketable real estate - e.g. a small, cheap apartment in a big city. From the bank's point of view, such properties are a better security for a mortgage debt. Pekao also deserves a distinction, accepting 15% of own contribution from people with above-average income.

Show more

Latest properties

Contact us

Call +358 10 5855 010 for further information on selling your home, or to request a free property valuation.

Back to top