เมนู เมนู
ปิด

ค้นหาจากหมายเลขอ้างอิง

คำอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศทางกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดการใช้งาน

การใช้เว็บไซต์ habita.com ทำให้ผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ Habita รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อความ กราฟิก ชื่อ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายพิเศษ รูปภาพ ตัวเลข รูปวาด ไอคอนโลโก้ การบันทึก และซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของ Habita และบริษัท ผู้ออกใบอนุญาต และคู่ค้าที่เกี่ยวข้องขอสงวนสิทธิใดๆ ก็ตามที่มิได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในเรื่องนี้การคัดลอก การถ่ายโอน การแก้ไข การบันทึก การเผยแพร่และการแจกจ่ายเนื้อหาหรือบางส่วนของเว็บไซต์ Habita เป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Habita

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ Habita และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอ "ตามสภาพจริง” ที่ได้รับ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมโดยใช้ความระมัดระวังต่อวิชาชีพ Habita ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของ Habita รวมทั้งการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Habita หรือในเว็บไซต์และพอร์ทัลอื่นๆ ที่ได้รับข้อมูลทางการตลาดจาก Habita (เช่น etuovi.com, immowelt.de) ที่สามารถถือเป็นข้อผูกพันหรือข้อผูกมัดของ Habita ได้

HABITA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม เช่นการสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินได้ การสูญเสียผลกำไรการหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือการหยุดชะงัก หรือความไม่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้อีกทั้งจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความไม่พร้อมใช้งานของระบบข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดจากการมัลแวร์หรือไวรัส

การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) ของข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค

ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคอาจมีสิทธิยื่นเรื่องต่อหน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) หรือหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระเบียบ EC ว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค (2009/22/EC) หน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) ที่มีเขตอำนาจในฟินแลนด์ คือ Kuluttajariitalautakunta (เว็บไซต์: http://www.kuluttajariita.fi/)

ทั้งนี้ผู้บริโภคอาจมีสิทธิในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปเลขที่ 524/2013 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางออนไลน์สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภคดูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและขั้นตอนในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์บนพอร์ทัลการระงับข้อพิพาททางออนไลน์แห่งสหภาพยุโรป (http://ec.europa.eu/odr)

ข้อมูลส่วนบุคคล

Habita ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุณสามารถขอให้ทำการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกจัดเก็บโดย Habita ได้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำอธิบายแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

คำอธิบายของไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฟินแลนด์

ผู้รับผิดชอบและข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลนี้จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาบทบรรณาธิการคือ:

Habita International Estates Oy
บุคคล: Jari Gardziella
Elimäenkatu 17-19, FI-00510 Helsinki, Finland

ข้อมูลการติดต่ออย่างเป็นทางการของ Habita:

Habita International Estates Oy
Elimäenkatu 17-19, FI-00510 Helsinki, Finland
โทร: +358 50 420 0000
อีเมล: jari.gardziella@habita.com
เว็บไซต์: www.habita.com