เมนู เมนู
ปิด

ค้นหาจากหมายเลขอ้างอิง

นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายนี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท Habita International Estates Oy LTD และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 10 และ 24) และกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation, GDPR) แห่งสหภาพยุโรป

ผู้ควบคุม

ฮาบิตา อินเตอร์เนชั่นแนล เอสเตทส์ Oy
Elimäenkatu 17-19, FI-00510 เฮลซิงกิ ฟินแลนด์

ทะเบียนข้อมูลจะถูกเก็บรักษาโดยบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกับ Habita International Estates

ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

โทมัส โอลิน อีเมล์:
thomas.olin@habita.com

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลโดยเชื่อมโยงกับการจัดการรายชื่อลูกค้า การติดต่อซื้อขาย การพัฒนาการบริการ การรายงาน การตลาด และขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าหมายถึงคู่สัญญาของนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มบริษัท Habita ด้วยเหตุผลอื่นๆ

เนื้อหาทะเบียนข้อมูล

ข้อมูลลูกค้าพื้นฐาน
ชื่อและนามสกุลของลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาษาหลักที่ใช้

ข้อมูลการทำธุรกรรม
ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลลูกค้าซึ่งสร้างขึ้นเมื่อลูกค้ามอบหมายให้ Habita International Estates Oy หรือ บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันในเวลานั้นเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายที่จัดการโดยบริษัทหรือกลุ่มบริษัทดังกล่าวข้างต้น หรืออีกนัยหนึ่งโดยเฉพาะให้ข้อมูลพื้นฐานแก่บริษัท ตัวอย่างเช่นเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่จัดขึ้นโดยบริษัท

แหล่งข้อมูลทางกฎหมาย

ข้อมูลจากลูกค้า ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้ากับกลุ่มบริษัท Habita ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตและการปฏิเสธทางการตลาด

แหล่งข้อมูลและพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

แหล่งข้อมูลรวมถึงข้อมูลจากลูกค้าเอง ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้ากับกลุ่มบริษัท Habita ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและข้อห้ามทางการตลาด

ข้อมูลถูกรวบรวมและประมวลผลภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการจัดเตรียม
การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแก่ลูกค้า

ความยินยอม
ตัวอย่างเช่น การตลาดทางตรงต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ข้อผูกพันตามกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรหรือการป้องกันการฟอกเงิน

สิทธิของผู้ควบคุมและบุคคลที่สาม
ข้อมูลจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลจะถูกเปิดเผยไปยังการบริการตรวจสอบราคาขายของสหพันธ์กลางของบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศฟินแลนด์ ข้อมูลการบริการตรวจสอบไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

สิทธิในการตรวจสอบ แก้ไข และข้อห้าม

ลูกค้ามีสิทธิตรวจสอบข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ คำร้องขอตรวจสอบจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีการลงลายมือชื่อให้กับบุตลากรของผู้ควบคุมที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนที่เกี่ยวข้อง Habita จะตอบกลับคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมอบทั้งสำเนาข้อมูลที่ร้องขอที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ Habita มีอยู่ในตอนนี้หรือที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ควบคุมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับสำเนาเพิ่มเติมที่ลูกค้าร้องขอ

หากลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ลูกค้าสามารถขอให้ผู้ควบคุมแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะห้ามมิให้ใช้ข้อมูลของตนเพื่อการตลาดทางตรงโดยแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบ

ลูกค้ามีสิทธิที่จะร้องขอให้ทำการลบข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับตนเองจากทะเบียนข้อมูลได้ การร้องขอจะต้องส่งไปยังผู้รับผิดชอบทะเบียนข้อมูลของผู้ควบคุม

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลจะได้รับการประมวลผลในช่วงระยะเวลาความสัมพันธ์กับลูกค้าและห้าปีหลังจากยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหลังจากนั้นข้อมูลจะไม่ระบุชื่อหรือถูกลบ

ข้อมูลที่มีไว้สำหรับการติดต่อทางการตลาดจะถูกเก็บไว้ในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการติดต่อครั้งล่าสุด หลังจากนั้นข้อมูลจะไม่ถูกระบุชื่อหรือถูกลบ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทะเบียนข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเว้นแต่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Habita หรือบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันหรือพันธมิตรทางธุรกิจสามารถเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เมื่อจำเป็นในการให้บริการหรือสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกถ่ายโอนข้อมูลออกนอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป เว้นแต่จะมีความจำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลทางด้านเทคนิค

หลักการการคุ้มครองทะเบียนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับ เครือข่ายข้อมูลและฮาร์ดแวร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายของผู้ควบคุมได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมจากบุคคลภายนอกด้วยไฟร์วอลล์และวิธีการป้องกันทางเทคนิคอื่นๆ

สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

หากลูกค้าเห็นว่า Habita Group ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ลูกค้าอาจติดต่อสำนักงานของผู้ตรวจการด้านการคุ้มครองข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Data Protection Ombudsman

http://www.tietosuoja.fi/fi/