th ค้นหา
เมนู

ค้นหาจากหมายเลขอ้างอิง

นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายนี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท Habita International Estates Oy LTD และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 10 และ 24) และกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation, GDPR) แห่งสหภาพยุโรป

ผู้ควบคุม

Habita International Estates Oy
Elimäenkatu 17-19, FI-00510 Helsinki, Finland

ทะเบียนข้อมูลจะถูกเก็บรักษาโดยบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกับ Habita International Estates

ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

Thomas Olin
อีเมล: thomas.olin@habita.com

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลโดยเชื่อมโยงกับการจัดการรายชื่อลูกค้า การติดต่อซื้อขาย การพัฒนาการบริการ การรายงาน การตลาด และขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าหมายถึงคู่สัญญาของนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มบริษัท Habita ด้วยเหตุผลอื่นๆ

เนื้อหาทะเบียนข้อมูล

ข้อมูลลูกค้าพื้นฐาน

ชื่อและนามสกุลของลูกค้า ข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาษาโดยกำเนิด

ข้อมูลการทำธุรกรรม

ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลลูกค้าซึ่งสร้างขึ้นเมื่อลูกค้ามอบหมายให้ Habita International Estates Oy หรือ บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันในเวลานั้นเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายที่จัดการโดยบริษัทหรือกลุ่มบริษัทดังกล่าวข้างต้น หรืออีกนัยหนึ่งโดยเฉพาะให้ข้อมูลพื้นฐานแก่บริษัท ตัวอย่างเช่นเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่จัดขึ้นโดยบริษัท

แหล่งข้อมูลทางกฎหมาย

ข้อมูลจากลูกค้า ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้ากับกลุ่มบริษัท Habita ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตและการปฏิเสธทางการตลาด

แหล่งข้อมูลและพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

แหล่งข้อมูลรวมถึงข้อมูลจากลูกค้าเอง ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้ากับกลุ่มบริษัท Habita ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและข้อห้ามทางการตลาด

ข้อมูลถูกรวบรวมและประมวลผลภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการจัดเตรียม

การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแก่ลูกค้า

ความยินยอม

ตัวอย่างเช่น การตลาดทางตรงต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ข้อผูกพันตามกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีหรือการป้องกันการฟอกเงิน

สิทธิของผู้ควบคุมและบุคคลที่สาม

ข้อมูลจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลจะถูกเปิดเผยไปยังการบริการตรวจสอบราคาขายของสหพันธ์กลางของบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศฟินแลนด์ ข้อมูลการบริการตรวจสอบไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

สิทธิในการตรวจสอบ แก้ไข และข้อห้าม

ลูกค้ามีสิทธิตรวจสอบข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ คำร้องขอตรวจสอบจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีการลงลายมือชื่อให้กับบุตลากรของผู้ควบคุมที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนที่เกี่ยวข้อง Habita จะตอบกลับคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมอบทั้งสำเนาข้อมูลที่ร้องขอที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ Habita มีอยู่ในตอนนี้หรือที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ควบคุมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับสำเนาเพิ่มเติมที่ลูกค้าร้องขอ

หากลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ลูกค้าสามารถขอให้ผู้ควบคุมแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะห้ามมิให้ใช้ข้อมูลของตนเพื่อการตลาดทางตรงโดยแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบ

ลูกค้ามีสิทธิที่จะร้องขอให้ทำการลบข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับตนเองจากทะเบียนข้อมูลได้ การร้องขอจะต้องส่งไปยังผู้รับผิดชอบทะเบียนข้อมูลของผู้ควบคุม

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลจะได้รับการประมวลผลในช่วงระยะเวลาความสัมพันธ์กับลูกค้าและห้าปีหลังจากยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหลังจากนั้นข้อมูลจะไม่ระบุชื่อหรือถูกลบ

ข้อมูลที่มีไว้สำหรับการติดต่อทางการตลาดจะถูกเก็บไว้ในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการติดต่อครั้งล่าสุด หลังจากนั้นข้อมูลจะไม่ถูกระบุชื่อหรือถูกลบ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทะเบียนข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเว้นแต่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Habita หรือบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันหรือพันธมิตรทางธุรกิจสามารถเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เมื่อจำเป็นในการให้บริการหรือสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกถ่ายโอนข้อมูลออกนอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป เว้นแต่จะมีความจำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลทางด้านเทคนิค

หลักการการคุ้มครองทะเบียนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับ เครือข่ายข้อมูลและฮาร์ดแวร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายของผู้ควบคุมได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมจากบุคคลภายนอกด้วยไฟร์วอลล์และวิธีการป้องกันทางเทคนิคอื่นๆ

สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

หากลูกค้าเห็นว่ากลุ่มบริษัท Habita ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ลูกค้าสามารถติดต่อสำนักงานของผู้ตรวจการแห่งรัฐด้านการคุ้มครองข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ของผู้ตรวจการแห่งรัฐด้านการคุ้มครองข้อมูล
http://www.tietosuoja.fi/fi/

โทรศัพท์มาที่หมายเลข +358 10 5855 010 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายบ้านของคุณ หรือขอรับการประเมินราคาบ้านฟรี

กลับไปด้านบน