pl Wyszukiwanie
Menu

Wyszukiwanie według numeru referencyjnego

Informacje prawne i polityka prywatności

Warunki użytkowania

Korzystając z witryny habita.com użytkownik akceptuje następujące warunki użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

Cała zawartość strony internetowej Habita, w tym między innymi tekst, grafika, nazwy, znaki towarowe i inne charakterystyczne oznaczenia, obrazy, figury, rysunki, ikony logo, nagrania i oprogramowanie, stanowią własność Habita i jej firm stowarzyszonych, licencjodawców i partnerów. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Kopiowanie, przenoszenie, modyfikowanie, zapisywanie, publikowanie i rozpowszechnianie zawartości witryny Habita lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Habita jest zabronione.

Zrzeczenie odpowiedzialności

Strona internetowa Habita i jej zawartość są dostarczane „tak jak jest”, jednak strona internetowa i jej zawartość została opracowana z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Habita nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do informacji zawartych w witrynie internetowej Habita, w tym żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub wiarygodności informacji. Żadne z informacji zawartych na stronie internetowej Habita lub na innych stronach internetowych i portalach (np. etuovi.com, immowelt.de) Habita nie zawiera informacji marketingowych, które mogłyby zostać uznane za wiążącą ofertę lub zobowiązanie Habita.

HABITA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY POŚREDNIE I WTÓRNE, TAKIE JAK UTRATA PRZYCHODÓW, UTRATA DOCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UTRATA DANYCH, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI, PRZERWANIA DOSTĘPNOŚCI LUB NIEDOSTĘPNOŚCI TEJ STRONY. HABITA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE BŁĘDAMI, PRZERWAMI LUB NIEDOSTĘPNOŚCIĄ SYSTEMÓW DANYCH LUB KOMUNIKACJI DANYCH ALBO SZKODY SPOWODOWANE ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM LUB WIRUSAMI.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR)

Klient będący konsumentem może mieć prawo do korzystania z podmiotu lub podmiotów ADR na mocy dyrektywy WE w sprawie ADR w sporach konsumenckich (2009/22/WE). Podmiotem ADR właściwym w Finlandii jest Kuluttajariitalautakunta (strona internetowa: http://www.kuluttajariita.fi/).

Ponadto konsumenci mogą mieć prawo do internetowego rozstrzygania sporów na mocy rozporządzenia UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Patrz informacje na temat podmiotów i procedur internetowego rozstrzygania sporów na unijnym portalu ODR (http://ec.europa.eu/odr).

Dane osobowe

Habita jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W każdej chwili możesz poprosić o usunięcie lub poprawienie swoich danych osobowych zebranych przez Habita. Więcej informacji można znaleźć w naszym pliku Opis danych osobowych.

Opis danych osobowych

Prawo właściwe

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu fińskiemu.

Osoba odpowiedzialna i informacje kontaktowe

Niniejsze informacje są własnością i stanowią przedmiot odpowiedzialności redakcyjnej:

Habita International Estates Oy
Osoba: Jari Gardziella
Pakilantie 46-48, FI-00660 Helsinki

Oficjalne dane kontaktowe Habita:

Habita International Estates Oy
Pakilantie 46-48, FI-00660 Helsinki
Tel.: +358 50 420 0000
E-mail: jari.gardziella@habita.com
Strona internetowa: www.habita.com

Zadzwoń pod numer +358 10 5855 010, aby uzyskać więcej informacji na temat sprzedaży domu lub zamówić bezpłatną wycenę nieruchomości.

Powrót na górę