nl Zoekactie
Menu

Zoeken op referentienummer

Wettelijke verklaring en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website habita.com verklaart de gebruiker akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van de website van Habita, met inbegrip van, maar niet uitsluitend daartoe beperkt, tekst, illustraties, namen, handelsmerken en overige karakteristieke symbolen, afbeeldingen, cijfers, tekeningen, logo’s, pictogrammen, opnames en software, zijn eigendom van Habita en daaraan verbonden partnerondernemingen, licentiehouders en partners. Alle niet uitdrukkelijk hierin genoemde rechten zijn voorbehouden. Het kopiëren, overdragen, wijzigen, opslaan, publiceren en verspreiden van de inhoud van de website van Habita of delen ervan is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Habita, verboden.

Disclaimer

De website van Habita en de inhoud ervan worden beschikbaar gesteld in de toestand van dat moment. De samenstelling van website en inhoud is echter vakkundig en met aandacht tot stand gebracht. Habita geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de informatie op de website van Habita, zoals een verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie. Niets van wat op de website van Habita is opgenomen, kan als een bindend aanbod of bindende verplichting worden gezien.

HABITA IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE, IN WELKE VORM DAN OOK WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE, ZOALS OPBRENGSTVERLIES, INKOMSTENVERLIES, WINSTVERLIES, ONDERBREKING VAN HANDELSZAKEN OF HET VERLOREN GAAN VAN GEGEVENS, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN, OF AFBREKING, OF NIET TER BESCHIKKING ZIJN, VAN GENOEMDE WEBSITE. NOCH STELT HABITA ZICH AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE, IN WELKE VORM DAN OOK, ALS GEVOLG VAN FOUTEN, ONDERBREKINGEN OF NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DATASYSTEMEN OF DATACOMMUNICATIE, OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR MALWARE OF VIRUSSEN.

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) van consumentengeschillen

Klanten die consument zijn kunnen het recht hebben om gebruik te maken van een ADR-entiteit of -entiteiten onder de EG-richtlijn betreffende ADR voor consumentengeschillen (2009/22/EG). De ADR-entiteit met zijn rechtsgebied in Finland is Kuluttajariitalautakunta (website: http://www.kuluttajariita.fi/).

Bovendien kunnen consumenten recht hebben op online geschillenbeslechting, onder EU-verordening 524/2013 betreffende online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen. Zie informatie over entiteiten en procedures voor online geschillenbeslechting op EU ODR-portal (http://ec.europa.eu/odr).

Persoonlijke informatie

Habita voldoet aan de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens. U kunt op ieder gewenst tijdstip een verzoek indienen voor het wissen of corrigeren van de informatie die Habita over u heeft verzameld. Zie voor aanvullende informatie onze Beschrijving van het persoonlijke gegevensbestand.

Beschrijving van persoonsgegevens

Geldende wetgeving

Op deze gebruiksvoorwaarden is de Finse wetgeving van toepassing.

Verantwoordelijke persoon en contactgegevens

Deze informatie wordt bewaard door en de verantwoordelijke voor de redactionele inhoud is:

Habita International Estates Oy
Persoon: Jari Gardziella
Pakilantie 46-48, FI-00660 Helsinki

Officiële contactgegevens van Habita:

Habita International Estates Oy
Pakilantie 46-48, FI-00660 Helsinki
Tel: +358 50 420 0000
E-mail: jari.gardziella@habita.com
Website: www.habita.com

Bel voor aanvullende informatie over verkoop van uw huis of voor het aanvragen van een gratis taxatie van uw eigendom +358 10 5855 010.

Terug naar boven